OSOL – Laat de onzekerheid rond jeugdzorg in Lelystad niet langer voortduren

Het OSOL (Overleg Senioren Organisaties Lelystad) maakt met 2 vertegenwoordigers deel uit van de Cliëntenraad Sociaal Domein. Dit adviesorgaan heeft als opdracht gevraagd en ongevraagd het college van B&W te adviseren over zaken betreffende het functioneren van het sociaal domein, vooral de WMO, de Participatiewet en de Jeugdwet. Desgevraagd door het toenmalig college van B&W heeft de cliëntenraad in juni een advies uitgebracht over Aanpak Sociaal Domein.

Prominent in dit advies is de zorg voor de toekomst en met name de kwaliteit van de Jeugdzorg in Lelystad. Hoewel de primaire taak van het OSOL ouderenbeleid is willen wij vanuit onze deelname in- en grote betrokkenheid bij de Cliëntenraad Sociaal Domein dit advies van harte ondersteunen. Het advies is gevoed door praktijkvoorbeelden verzameld tijdens een goed bezochte Ouderavond dit voorjaar, en luidt: ‘investeer in goede JGT’s (Jeugd en Gezin Teams) en breidt de JGT’s uit met een gedragsdeskundige. JGT-ers moeten een indicatie stellen en zorgen dat er een beschikking wordt afgegeven. Hierbij zijn rapporten van specialisten leidend. Zij moeten daarna het gezin, naar behoefte, als regisseur blijven volgen. Zij moeten niet zelf als hulpverlener in het gezin aan het werk gaan. Als regisseur kan de JGT-er, samen met de ouder, in overleg en vertrouwen de geleverde hulp controleren en bijsturen indien nodig. Als gezinsregisseur moet de JGT-er ook meekijken naar het hele gezin en over schotten heen kijken, met name in de afstemming tussen zorg, onderwijs en vervoer. De bereikbaarheid van de JGT-er moet veel beter. De JGT-er moet geschoold worden op het punt van deskundige indicatiestelling, gesprekstechnieken, verslaglegging, communicatie en volledig op de hoogte zijn van de sociale kaart.’

OSOL signaleert dat er nu, een half jaar na dit advies, nog steeds geen duidelijkheid is voor cliënten. Op 26 oktober heeft de leiding van het JGT-Lelystad nog de noodklok geluid zowel voor de huidige situatie als voor die in de toekomst: inmiddels is een derde van de 60 medewerkers vertrokken. OSOL doet een dringende oproep aan alle verantwoordelijken binnen dit dossier om met spoed die beslissingen te nemen zodat onze Lelystadse jeugd, hun ouders en begeleiders niet langer in onzekerheid verkeren. ‘Onzekerheid is de bijl aan de wortel van de verantwoordelijke maatschappij.’ Dit mag nooit de situatie in onze Lelystadse samenleving worden.

Bestuur OSOL

Jeugd en gezinsteam Lelystad

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *